Học phí tháng 9 – 2016

Bảng học phí tháng 7/2016  tại Enter Focus Academy