Lập trình JAVA

4:56 chiều20/05/2016

Chương trình được xây dựng với mục tiêu giúp học viên nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java, thiết kế giao diện Java Form đơn giản, làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp, lập trình hướng đối tượng cơ bản, nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java, có kiến thức vững chắc để lập trình Android 

Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

 • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,… để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin

Bài 2 : Biến, kiểu dữ liệu và các toán tử, biểu thức

 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn
 • Khai báo và sử dụng biến mảng
 • Các toán tử và biểu thức

Bài 3 : Cấu trúc điều kiện

 • Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch

Bài 4 : Cấu trúc lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp for each
 • Các lệnh break, continue…

Bài 5 : Xây dựng lớp và các thành phần của lớp

 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), con trỏ this, super
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức

Bài 6 : Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)

 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface

Bài 7 : Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java

 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Làm việc với lớp StringTokenizer
 • Lớp Math, Date
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Các lớp khác thuộc gói java.util

Bài 8 : Xử lý lỗi ngoại lệ

 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ

Bài 9: Lập trình đa luồng

 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.

Bài 10: Vào/ra tệp

 • Xử dụng các lớp trong gói java.io
 • Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng
Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục