Lập trình ứng dụng di động Android

Mã: AD - Thời lượng: 102h (3 giờ/buổi)

Chương trình Lập trình di động Adroid được xây dựng với mục đích đào tạo những Lập trình viên chuyên nghiệp với các kiến thức chuyên ngành toàn diện và kỹ năng lập trình vững vàng trên nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay

Mục tiêu của các khóa học này:

 • Nắm vững các kiến thức công nghệ mới nhất và kỹ năng lập trình ứng dụng trên nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay.
 • Hiểu rõ quy trình phát triển và phương thức kết nối các hệ thống (Cơ sở dữ liệu, Web Service,…) để xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng.
 • Học viên phải xây dựng và hoàn chỉnh tất cả các ứng dụng trong suốt quá trình học, đảm bảo cuối mỗi chuyên đề, học viên đủ khả năng cải tiến và mở rộng các ứng dụng đã xây dựng

Chương trình khuyến mại “Chào Hè”
dành cho các bạn Sinh viên 

Android_Summer

Khi đăng ký khóa học Lập trình ứng dụng di động Android tại Enter Focus Academy 

 • Đăng ký nhóm 2 người giảm 100K cho mỗi người
 • Đăng ký nhóm 3 người giảm 200K cho mỗi người
 • Đặc biệt tặng 1 khóa Photoshop Thiết kế Giao diện cho các bạn đăng ký trước ngày 10/7/2016.

Khóa học được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho học viên:

 • Kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java.
 • Biết cài đặt công cụ và xây dựng cũng như triển khai các ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Năm được qui trình xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Kỹ năng làm việc làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết bài toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng thiết lập kế hoạch dự án…
 • Truyền đạt kinh nghiệm thực tế của các Giảng viên.
Các môn học:
 
Mã môn Tên môn học Thời lượng
Java Lập trình Java 30 giờ
Android Lập trình ứng dụng di động trên HĐH Android 57 giờ
PRJ Xây dựng và hoàn thiện dự án phần mềm Android 15 giờ
  Tổng 102 giờ

Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

 • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,… để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin

Bài 2 : Biến, kiểu dữ liệu và các toán tử, biểu thức

 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn
 • Khai báo và sử dụng biến mảng
 • Các toán tử và biểu thức

Bài 3 : Cấu trúc điều kiện

 • Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch

Bài 4 : Cấu trúc lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp for each
 • Các lệnh break, continue…

Bài 5 : Xây dựng lớp và các thành phần của lớp

 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), con trỏ this, super
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức

Bài 6 : Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)

 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface

Bài 7 : Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java

 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Làm việc với lớp StringTokenizer
 • Lớp Math, Date
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Các lớp khác thuộc gói java.util

Bài 8 : Xử lý lỗi ngoại lệ

 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ

Bài 9: Lập trình đa luồng

 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.

Bài 10: Vào/ra tệp

 • Xử dụng các lớp trong gói java.io
 • Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng

Bài 1 : Giới thiệu

 • Giới thiệu HĐH Android và Emulator
 • Giới thiệu Đặc điểm của Mobile App
 • Cách Cài đặt môi trường.
 • Tạo Ứng dụng Hello World.
 • Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện vớiButton, textview

Bài 2 : Tạo giao diện

 • Chu trình sống của ứng dụng Android
 • View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
 • Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
 • Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)

Bài 3: Tạo giao diện (tiếp)

 • Một số layout cơ bản
 • Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
 • Tạo giao diện đa màn hình

Bài 4: Tạo giao diện Nâng cao

 • Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview

Bài 5: Tạo giao diện nâng cao (tiếp)

 • Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView với Listview, Gridview

Bài 6: Menu và các thông báo

 • Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu
 • Dialog
 • Noitification 

Bài 7: Thành phần chạy ngầm

 • Service
 • Broadcast Receiver
 • Content Provider
 • Preferences

Bài 8: Lưu trữ dữ liệu với File – Hệ quản trị CSDL

 • Read and Write File (cache, external, internal)
 • SQLite Database

Bài 9: Hệ quản trị CSDL (tiếp)

 • SQLite Database

Bài 10: Các dịch vụ mạng

 • Dịch vụ mạng
 • Phương thức REST
 • HttpUrlConnection

Bài 11: Kết nối dữ liệu với Server

 • Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON
 • Kết nối Client – Server , tạo server

Bài 12: Sử dụng các ứng dụng khác

 • Gửi nhận tin nhắn
 • Email
 • Xử lý tương tác Touch, key

Bài 13: Sử dụng đồ họa

 • Vẽ trên Canvas
 • Play Audio – Video
 • Tạo hiệu ứng đơn giản

Bài 14: Xuất bản ứng dụng

 • Phiên bản của ứng dụng
 • Cách tạo chữ ký số
 • Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
 • Google play

Mục tiêu Đồ án: Học viên sẽ thực hiện Đồ án xây dựng một ứng dụng chạy trên nền tảng Android

Quy trình triển khai:

Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án
Nhận đăng ký đề tài
Phản hồi và xác nhận đề tài
Góp ý trong quá trình triển khai
Nhận đề tài hoàn thiện
Tổ chức bảo vệ thử
Hoàn thiện lần cuối
Bảo vệ đề tài

Tiêu chí đánh giá:

Hội đồng gồm 1 giáo viên hướng dẫn, 2 giáo viên phản biện.
Thang điểm tính theo thang 100 (Hệ số 2 cho bài Project)
Học viên phải tham gia ít nhất 80% thời lượng môn mới được làm đồ án

Thu hoạch:

Học viên đạt và đủ điều kiện cấp chứng chỉ nếu >= 65 điểm
Học viên có điểm < 65 thì sẽ phải bảo vệ lại vào lần sau.

Cách tính điểm và xếp loại Chứng chỉ:

Thang điểm được sử dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo là 100.
Mỗi môn sẽ có điểm kiểm tra hết môn, điểm được tính hệ số 1
Cuối mỗi Khóa sẽ có điểm Project cuối Khóa, điểm được tính hệ số 2

Điểm cuối Khóa được tính như sau:

(JAVA + Android + PRJ x 2) / 4 = Điểm của Khóa Lập trình di động Android

Dựa vào bảng dưới để xếp loại cho Chứng chỉ của Khóa.

Xếp LoạiĐiểmChú giải
A91 - 100Xuất sắc
B81 - 90Giỏi
C71 - 80Khá
D65 - 70Đạt
E64 trở xuốngKhông đạt

transparentThiết kế Đồ họa Chuyên nghiệp
Khai giảngThời lượngThời gianLịch họcHọc phíĐăng ký
24/12111 giờ18h - 21h 4 - 75.300.000Đăng ký
transparentXử lý ảnh với Adobe Photoshop
Khai giảngThời lượngThời gianLịch họcHọc phíĐăng ký
24/1230 giờ18h - 21h4 - 71.600.000Đăng ký
transparentThiết kế in ấn với Adobe Illustrator
Khai giảngThời lượngThời gianLịch họcHọc phíĐăng ký
12/1230 giờ18h - 21h3 - 61.600.000Đăng ký
transparentThiết kế Quảng cáo với CorelDRAW
Khai giảngThời lượngThời gianLịch họcHọc phíĐăng ký
11/1230 giờ18h - 21h2 - 5 1.800.000Đăng ký
transparentDàn trang với Adobe InDesign
Khai giảngThời lượngThời gianLịch họcHọc phíĐăng ký
7/1221 giờ8h - 11h5 - 71.600.000Đăng ký

Khóa/Môn học:
Lịch học:
Ca học:
Yêu cầu khác (nếu có):

Thông tin

Họ và tên (bắt buộc)
Số điện thoại (bắt buộc):
Địa chỉ Email:
Ngày sinh:

Facebookgoogle_plusmail

Các khoá học khác

Tin cùng chuyên mục