Lập trình Android

5:12 chiều25/05/2016

Chương trình được xây dựng với mục tiêu giúp học viên nắm vững nền tảng kiến trúc ứng dụng và hệ điều hành Android, có khái niệm tổng quát về bộ Android SDK, hiểu và làm việc tốt với các thành phần được đưa vào ứng dụng, sử dụng thành thạo các bộ tài nguyên, hỗ trợ xây dựng ứng dụng trên dòng các thiết bị khác nhau, làm việc với lưu trữ trên thư mục dự án và bộ nhớ thiết bị, xây dựng giao diện với điều khiển cơ bản và phức hợp

Bài 1 : Giới thiệu

 • Giới thiệu HĐH Android và Emulator
 • Giới thiệu Đặc điểm của Mobile App
 • Cách Cài đặt môi trường.
 • Tạo Ứng dụng Hello World.
 • Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện vớiButton, textview

Bài 2 : Tạo giao diện

 • Chu trình sống của ứng dụng Android
 • View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
 • Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
 • Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)

Bài 3: Tạo giao diện (tiếp)

 • Một số layout cơ bản
 • Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
 • Tạo giao diện đa màn hình

Bài 4: Tạo giao diện Nâng cao

 • Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview

Bài 5: Tạo giao diện nâng cao (tiếp)

 • Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView với Listview, Gridview

Bài 6: Menu và các thông báo

 • Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu
 • Dialog
 • Noitification 

Bài 7: Thành phần chạy ngầm

 • Service
 • Broadcast Receiver
 • Content Provider
 • Preferences

Bài 8: Lưu trữ dữ liệu với File – Hệ quản trị CSDL

 • Read and Write File (cache, external, internal)
 • SQLite Database

Bài 9: Hệ quản trị CSDL (tiếp)

 • SQLite Database

Bài 10: Các dịch vụ mạng

 • Dịch vụ mạng
 • Phương thức REST
 • HttpUrlConnection

Bài 11: Kết nối dữ liệu với Server

 • Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON
 • Kết nối Client – Server , tạo server

Bài 12: Sử dụng các ứng dụng khác

 • Gửi nhận tin nhắn
 • Email
 • Xử lý tương tác Touch, key

Bài 13: Sử dụng đồ họa

 • Vẽ trên Canvas
 • Play Audio – Video
 • Tạo hiệu ứng đơn giản

Bài 14: Xuất bản ứng dụng

 • Phiên bản của ứng dụng
 • Cách tạo chữ ký số
 • Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
 • Google play
Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục