Lập trình ứng dụng di động trên Hệ điều hành Android

3:52 chiều25/05/2016

Hướng dẫn học viên xây dựng ứng dụng chạy trên nền hệ diều hành Android

Tiến trình các buổi học Android


Buổi 1: Giới thiệu

 • Giới Thiệu HĐH Android và Emulator
 • Giới Thiệu Đặc điểm của Mobile App
 • Cách Cài đặt môi trường.
 • Tạo Ứng dụng Hello World.
 • Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện với Button, textview

Buổi 2: Tạo Giao diện

 • Chu trình sống của ứng dụng Android
 • View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
 • Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
 • Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)

Buổi 3: Tạo Giao diện (tiếp)

 • Một số layout cơ bản
 • Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
 • Tạo giao diện đa màn hình

Buổi 4: Tạo giao diện nâng cao

 • Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview

Buổi 5: Tạo giao diện nâng cao (tiếp)

 • Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView với Listview, Gridview

Buổi 6: Menu và các thông báo

 • Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu
 • Dialog
 • Noitification

Buổi 7: Thành phần chạy ngầm

 • Service
 • Broadcast Receiver
 • content Provider
 • Preferences

Buổi 8: Lưu trữ dữ liệu với File – Hệ quản trị CSDL

 • Read and Write File (cache, external, internal)
 • SQLite Database

Buổi 9: Hệ quản trị CSDL

 • SQLite Database (tiếp)

Buổi 10: Các dịch vụ mạng

 • Dịch vụ mạng
 • Phương thức REST
 • HttpUrlConnection

Buổi 11: Sử dụng các ứng dụng khác

 • Gửi nhận tin nhắn
 • Xử lý tương tác Touch, key
 • Play Audio – Video
 • Tạo hiệu ứng đơn giản

Buổi 12: Xuất bản ứng dụng

 • Phiên bản của ứng dụng
 • Cách tạo chữ ký số
 • Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
 • Google play

 

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục