Ngôn ngữ lập trình Java

3:31 chiều25/05/2016

Khóa học được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java.

 

Tiến trình các buổi học Java:


Buổi 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java 

 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,… để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin
 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn

Buổi 2: Các toán tử, biểu thức, mảng

 • Khai báo và sử dụng biến mảng
 • Các toán tử và biểu thức
 • Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch

Buổi 3: Cấu trúc lặp

 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp for each
 • Các lệnh break, continue…

Buổi 4: Xây dựng lớp và các thành phần của lớp

 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), con trỏ this, super
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức

Buổi 5: Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)

 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface

Buổi 6: Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java và Xử lý lỗi ngoại lệ

 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ

Buổi 7: Lập trình đa luồng

 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.

 

Facebookgoogle_plusmail

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng chuyên mục

 • Không có chuyên mục